4. Llistat de plantes il·lustrades

La taula adjunta recull, essencialment, tota la informació continguda en les làmines. Consta de quatre columnes, la interpretació de les quals és la següent:

1. Paginació, és a dir, número de cada làmina, tal com hi és consignat; especificant la doble numeració d'algunes làmines.

2. Nom(s) científic(s) original(s). Per mor de simplificar-ne la grafia i de fer-los més entenedors, no els transcrivim pas exactament; qualsevol qui consulti les làmines podrà veure'n directament tots els detalls. Aquí hem adoptat les següents convencions:
 • Fem cas omís dels espais entre paraules, de les puntuacions espúries, dels mots ratllats i dels poc o molt esborrats; i no distingim entre els mots escrits originàriament i els afegits més tard o per una altra mà, cosa, d'altra banda, no sempre ben evident.
 • Solament escrivim en itàlica els noms científics. Altres termes llatins que puguin aparèixer en l'original van en lletra rodona.
 • Els noms científics únics i els primers de cada binomi els escrivim amb majúscula inicial, independentment de la forma originària. Els epítets o determinatius els escrivim sempre en minúscula.
 • Separem amb una barra (/) els noms que són ─o interpretem que són─ sinònims diferenciats. Però conservem la conjunció llatina sive (o bé), que distingeix clarament les sinonímies (més freqüent en les primeres làmines que en les del final).
 • L'expressió llatina variis auctoribus (segons diversos autors), que al manuscrit apareix incorrectament en la forma variis autoribus, la transcrivim amb l'abreviació v. a. (cosa que l'autor fa també alguna vegada).
 • La forma gràfica dels mots científics la reproduïm tal com està en l'original, malgrat que algunes vegades sigui o pugui semblar incorrecta (com ara ortensis en comptes d'hortensis, Zizipus en lloc de Ziziphus...).
 • L'expressió llatina species (una espècie indeterminada), que apareix un sol cop en aquesta columna, i que l'autor escriu incorrectament com a specias, la reduïm, com és d'habitud, a sp.
 • Els noms dels tres botànics esmentats en l'original els consignem, independentment de la forma que els doni l'autor i d'acord amb els estàndards d'abreviació de noms d'autors botànics (Brummitt & Powell, 1992), com segueix: Tourn. per Joseph Pitton de Tournefort; Matt. per Pietro Andrea Matthioli; Chabrey per Dominique Chabrey.
3. Determinació. A partir dels dibuixos i dels noms científics originals (i dels vulgars, si és del cas) hem determinat cada planta i aquí li atribuïm la denominació científica actual que reputem correcta, reproduint, si no és improcedent, l'adoptada per la Flora manual dels Països Catalans (O. Bolòs et al., 2005). Sempre que ens és possible, precisem l'espècie, i ocasionalment descendim a alguna categoria taxonòmica inferior (subespècie, varietat, cultivar). Quan no ens atrevim a concretar l'espècie, consignem el nom genèric seguit de l'abreviatura sp. (species = espècie no  determinada); o bé ubiquem la planta dins un grup ampli d'espècies mitjançant l'expressió gr. (grex = grup). L'abreviació cf. (confer = a comprovar) davant d'un nom científic significa que no estem segurs de la determinació de la planta al nivell que l'esmentat nom indica.
4. Noms catalans. Recollim tots els noms catalans que figuren en l'original, però els regularitzem ortogràficament. Partint de la  base que la parla de l'autor era el català central, és prou fàcil d'adaptar les grafies que utilitza a la normativa actual. No resulten gaire problemàtiques la transcripció de les vocals neutres o neutralitzades, l'addició de consonants mudes, la distinció entre les lletres b i v, l'alternativa entre c, s i ss, entre c i qu, entre j i g, l'afegitó dels accents gràfics... En són exemples representatius les transcripcions següents: berdulagas verdolagues; amor de ortola amor d'hortolà; buxarola boixerola; jasemi gessamí; caixalera queixalera; carbasots podens carbassots pudents...
L'autor no fa servir quasi mai el dígraf rr, cosa generalment esmenable (morons morrons; burugera borruguera). Més dubtosa és la interpretació del dígraf ll, sobretot quan apareix en cultismes derivats directament del nom llatí. En aquest cas ens inclinem per aplicar la norma clàssica de transformar-lo en ela geminada (tormentilla tormentil·la; fritillaria fritil·lària), malgrat que ignorem com el pronunciava en Peix. En general, per als noms cultes seguim les regles usuals d'adaptació al català: scrophularia escrofulària; polygala polígala).
Deixem en llur forma originària els noms dialectals o alterats per vulgarització, com ara mandràgola, marcoris, panadella, el·lèbol (escrit elebol i hellebol), i alguns plurals irregulars (malsrubins, malscoratges); i, quan ve a tomb, respectem les grafies antigues admeses pels diccionaris o glossaris moderns (santaura i no centaura; saliàndria i no celiàndria; cíndries i no síndries; verbena i no berbena). També conservem la forma castellanoide d'alguns termes, car deu correspondre a la grafia i a la pronúncia emprades per en Peix i, potser, a les corrents en aquella època; per exemple, rabarbaro, cagamutxo, dictamo, cardo santo, tabaco (comú encara actualment)... Únicament marquem com a castellanisme declarat (escrivint-lo en itàlica) el mot espuela.
Pot molt ben ser que algunes de les transcripcions que fem siguin qüestionables; en tot cas, qualsevol pot consultar els noms originals i els que nosaltres proposem i fer-ne una avaluació. Aquí volem comentar només sis casos (en aquesta columna de la taula marcats amb el signe *) que ens han semblat, si més no inicialment, dubtosos.
 • Graciola, pàg. 14 (en l'original, Gratiola). Correspon al nom genèric Gratiola, que possiblement en Peix pronunciava graciola, com sembla confirmar-ho el fet que transforma el nom llatí Nasturtium en Nasturcium (pàg. 414 i 436-437), senyal que la síl·laba ti, seguida de vocal la llegia ci (com és tradicional entre els botànics catalans). D'altra banda, el nom graciola per a aquesta planta està documentat de temps antic.
 • Maneula, pàg. 92. Malgrat que l'original diu maneulla, ens resistim a creure que l'autor pronunciava així aquest terme derivat de besneula. Potser fa servir una grafia antiga, com passa en el cas de mill [fullas] (pàg. 526).
 • Prunellons [silvestres], pàg128. L'original prunallos fa evident que es tracta d'un nom derivat de pruna. Es podria pensar en el plural d'un hipotètic prunall o prunallo. Però no hi ha dubte (i la bibliografia ho confirma) que és el plural (espuri) de prunelló. Masclans (Els noms de les plantes als Països Catalans, 1981) ja recull, d'un manuscrit de Font Quer, la denominació prunelló silvestre per a aquesta mateixa planta.
 • Asfòdelus, pàg. 206 (en l'original Aspodellus, malgrat el nom llatí Asphodelus). Suposem que l'omissió de la h és un lapsus calami i que el dígraf ll s'ha de llegir l. Però no es pot descartar que en Peix fes planes, tant la denominació llatina com la catalana.
 • Esparreguera, pàg. 214 (escrit Asparagera). Teòricament també fóra possible transcriure l'original com a aspareguera, però en el català central de l'autor sembla que pertoca la interpretació gràfica que en fem.
 • Talmica, pàg. 484. Aquest és el nom que l'autor atribueix a la planta coneguda comunament com a àrnica; i, curiosament, dues làmines més avall dóna la denominació d'àrnica borda a una altra planta de la mateixa família. Com que en llatí científic existeix el terme ptarmica, fins i tot com a nom genèric, havíem pensat inicialment que es tractava d'una adaptació d'aquest mot (que potser hauríem d'haver transcrit com a ptàlmica). Com a sinònim d'àrnica existeix, però, el mot talpica, que segons Corominas (Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, VIII, 1992) té una etimologia paral·lela a la de tabac (de l'àrab tabbâq). En algunes llengües romàniques aquest mot donà inicialment altabaca i s'aplicà, de primer a diferents herbes medicinals i posteriorment al tabac americà; a més, en català evolucionà, segons aquell mateix autor, a talpica com a sinònim de tabac de muntanya o àrnica. Si fos així, el nom que consigna en Peix seria una alteració de talpica.
  


Pàg.

Nom científic original

Determinació

Nom català

Abies vulgaris
Abies alba Mill.
Avet
Abrotanum foemina
Santolina chamaecyparissus
Espernallac
Abrotanum mas
Artemisia abrotanum L.
Broida
Absinthium foemina
Artemisia cf. gallica Willd.
Donzell femella
Absinthium mas
Artemisia absinthium L.
Donzell mascle
Achillea  / Millefolium v.a.
Achillea millefolium L.
Herba de mil fulles
Aconitum napellus v.a.
Aconitum napellus L.
Tora
Adiantum nigrum /
Polytrichum officinis
Asplenium trichomanes L.
Falzia negra
Adiantum vulgo
Capillum veneris officina.
Adiantum capillus-veneris L.
Falzia
Agrimonia v.a.
Agrimonia eupatoria L.
Agrimònia
Ajuga / Bugula v.a.
Ajuga reptans L.
Búgula
Aloe perfoliata
Aloe perfoliata L.
Aczavara vera
Althaea officinalis
Althaea officinalis L.
Malvins
Ammi v.a.
Ammi majus L.
Bisnagues bordes
Anacampseros fabaria v.a.
Sedum telephium L.
subsp. fabaria (L.) Koch
Fabària
Anagallis fllore rubero /
Anagallis flore cerul.
Anagallis arvensis L.
Morrons vermells, 
Morrons blaus
Anchusa majus flore subceruleo
Anchusa cf. arvensis (L.) Bieb.
Peu de colom
Anethum vulgare
Anethum graveolens L.
Anec
Angelica odorifera
Angelica archangelica L.
Angèlica d'olor
Anguria vulgaris
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.
Cíndries
Anthemis chamaemelum v.a.
Chamomilla recutita (L.) Rauschert
Camamilla
Antirrhinum / Linaria v.a.
Linaria cf. supina (L.) Chaz.
Linària
Antirrhinum majus
Antirrhinum majus
Cara de vedella
Aparina v. a.
Galium aparine L.
Amor d'hortolà
Apium sylvestris
Apium graveolens L.
Àpit bord
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris L.
Aquilègia vulgar
Arenaria major
Spergularia (Pers.) J. et C. Presl. sp.
Herba de mal de pedra menuda
Aristolochia /
Aristolochia tenuis
Aristolocia pistolochia L.
Aristolòquia tènuis
Aristolochia longa
Aristolochia longa L.
Carbassots pudents
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda L.
Carbassots pudents
Arnica montana.
Arnica montana L.
Talmica*
Artemisia officinalis.
Artemisia vulgaris L.
Altimira
Arum maculatum
Arum italicum Mill.
Sarriasses
Arundo v. a.
Arundo donax L.
Canyes
Asarum v.a.
Asarum europaeum L.
Asaro
Asclepias vulgare Tourn. /
Vincetoxicum v. a.
Vincetoxicum hirundinaria Med.
Vincetoxi
Asparagus vulgaris
Asparagus officinalis L.
Esparreguera*
Asphodelus major
Asphodelus cf. albus Mill.
Gamons majors, Asfòdelus*
Asplenium ceterach
Ceterach officinarum DC. in Lam. et DC.
Doradella
Athamanta / Meum Tourn.
Meum athamanticum Jacq.
Meu
Atropa sive Belladona v. a.
Atropa belladonna L.
Belladona
Atropa sive Mandragora v. a.
Mandragora officinarum L.
Mandràgola
Auricula ursi
Ramonda myconi (L.) Reichenb.
Orella d'ós
Bellis vulgaris
Bellis perennis L.
Margaridoies
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris L.
Berberís
Betonica officinalis
Stachys officinalis (L.) Trevis.
Brutònica grossa
Bistorta vulgaris
Polygonum bistorta L.
Bistorta
Blitum v. a.
Amaranthus hybridus L.
Blets
Borago vulgaris
Borago officinalis L.
Borratxes
Bryonia nigralba
Bryonia cretica L.
Carbassines bordes
Buglossa vulgaris
Anchusa officinalis L.
Llengua bovina
Buphthalamum anacyclus
Anacyclus valentinus L.
Ull de bou
Bupleurum vulgare Tourn.
Bupleurum rigidum L.
Orella de llebre
Bursa pastoris v. a.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Bursa de pastor
Buxus vulgaris
Buxus sempervirens L.
Boix
Calamintha vulgaris
Satureja calamintha (L.) Scheele
Rebentarola
Calendula flore multiplicato
Calendula officinalis L. flore pleno
Gojats
Calendula sylvestris
Calendula arvensis L.
Llevamans
Canna sive Cannacorus v. a.
Canna indica L.
Sabonetes
Capparis vulgaris
Capparis spinosa L.
Tàperes
Capraria / Ruta capraria v v.a.
Galega officinalis L.
Ruda caprària
Cardamine sive
Nasturcium aquaticum offisina.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Créixens
Cardiaca officinalis
Leonurus cardiaca L.
Cardíaca
Carlina vulgaris
Carlina acanthifolia All.
subsp. cynara (Pourr. ex Duby) Arcang.
Carlina
Carum carvi Tourn.
Carum carvi L.
Comí de Madrid
Centaurium minus
Centaurium erythraea Rafn.
Santaura menor
Chaerophyllum vulgare
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Cerfull
Chamaedrys officinalis
Teucrium chamaedrys L.
Camedros, Brutònica
Chamaepitys vulgo Iva artetica
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Iva artètica
Chelidonium majus
Chelidonium majus L.
Celidònia
Cichorium vulgare
Cichorium intybus L.
Xicoires
Cicuta v.a.
Conium maculatum L.
Cicuta
Cistus / Cistus monspeliensis
Cistus monspeliensis L.
Estepa negra
Cistus humilis
Helianthemum cf. oelandicum (L.) DC.
subsp. italicum (L.) F.Q. et Rothm.
Cistus, Herba de mal de pedra
Cistus pumilius
Cistus albidus L.
Estepa blanca
Clycypicros sive
Amara dulcis Chabrey /
Dulcamara Matt.
Solanum dulcamara L.
Sarmentosa
Cnicus benedictus /
Cardus benedictus v.a.
Cnicus benedictus L.
Cardo santo
Cochlearia major
Cochlearia glastifolia L.
Cocleària major
Cochlearia minor
Cochlearia officinalis L.
Cocleària menor
Colocynthis vulgaris
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Colocíntides
Convolvulus marinus sive
Saldonella marina
Calystegia soldanella (L.) R.Br.
Campaneta de mar
Conyza major.
Inula conyza DC.
Coniza
Conyza officinalis
Inula viscosa (L.) Ait.
Olivarda
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum L.
Celiàndria
Coris v. a.
Coris monspeliensis L.
Herba figuera
Corona imperialis
Fritillaria imperialis L.
Corona imperial
Coronopus vulgaris /
Herba stella
Plantago coronopus L.
Cerverina,
Estrella del mar
Crithmum maritimum Tourn.
Crithmum maritimum L.
Fonolls marins
Crocus sativus
Crocus sativus L.
Safrà
Crucianella / Juncaria v. a.
Asperula cynanchica L.
Herba prima
Cucubalus v.a.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Colissos
Cucumer sylvestris /
Momordica
Ecballium elaterium (L.) A. Richard in Bory
Cogombres amargants
Cucumis sativus
Cucumis sativus L.
Cogombres de menjar
Cucurbita longa
Lagenaria siceraria Standl.
Carbasseres llargues
Cuminum v.a./
Cuminum sativum
Cuminum cyminum (L.) Koch.
Comi
Cuscuta officinalis Tourn. /
Epitimo v. a.
Cuscuta epithymum (L.) L.
Cabells de la Mare de Déu
Cyanus /
Baptisosera officinarum
Centaurea cyanus L.
Angelets
Cyclamen / Cyclaminus v. a.
Cyclamen L. sp.
Pans porcins
Cynara spinosa
Cynara cardunculus L.
Herbacol
Cynoglossum vulgare /
Cinoglossum v. a.
Cynoglossum officinale L.
Maneula*
Cyperos rotundus
Cyperus rotundus L.
Jonça
Daphne sive Chamaelea v. a.
Daphne laureola L.
Olivereta
Daphne Turnef. /
Thymelaea v.a. /
Thymelaea officinalis
Daphne gnidium L.
Tell
Daucus v.a.
Daucus carota L.
Buanagues
Delphinium ragalis
Consolida regalis S.F.Gray
Espuela de cavaller
Delphinium staphysagria v. a.
Delphinium staphisagria L.
Caparres
Dens leonis v.a. / Leontodon
Taraxacum gr. officinale Weber in Wiggers
Dents de lleó
Dentaria pentaphyllum
Cardamine pentaphyllos Crantz
Dentària, Herba canubera
Dictamnus albus /
Fraxinella v.a.
Dictamnus albus L.
Dictamo blanc
Doronicum pardalianches.
Doronicum pardalianches L.
Àrnica borda
Ebulus v.a.
Sambucus ebulus L.
Évols
Echinophora maritima
Echinophora spinosa L.
Trèvols marins
Equisetum  arvense
Equisetum arvense L.
Cua de cavall
Equisetum vulgare
Equisetum ramosissimum Desf.
Sangnua
Eryngium vulgare
Eryngium maritimum L.
Panical
Erysimum vulgare
Sisymbrium cf. austriacum Jacq.
Erísimo
Euphrasia /
Euphragia v.a.
Euphrasia L. sp.
Eufràsia
Ferula vulgaris
Ferula communis L.
Fèrula
Filipendula v. a.
Filipendula vulgaris Moench
Filipèndula
Filix / Filix foemina
Athyrium filix-foemina (L.) Roth
Falguera
Filix / Filix mas
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Falguera mascle                                        
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare Mill.
Fonoll
Fragaria vulgaris
Fragaria vesca L.
Maduixeres
Fraxinus vulgaris
Fraxinus cf. angustifolia Vahl.
Freixe
Fritillaria montana
Fritillaria nigra Mill.
Fritil·lària
Fumari officinalis
Fumaria cf. officinalis L.
Fumària, Gallarets
Gallium luteum
Galium verum L.
Gàlium de flor groga
Genista vulgaris
Spartium junceum L.
Ginesta
Gentiana v. a.
Gentiana burseri Lap.
Genciana
Geranium moscatum
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Aiton
Herba del moro
Geum /
Caryophyllata v.a.
Geum urbanum L.
Cariofil·lata
Ginestella montana
Chamaespartium sagittale (L.) P.Gibbs
Ginistella
Globularia / Alypum v. a.
Globularia alypum L.
Foixarda
Gramen oficinarum
Cynodon dactylon (L.) Person
Agram
Gratiola v.a. /
Gratia dei Chabrey
Gratiola officinalis L.
Graciola*
Helenium vulgare.
Inula helenium L.
Ènula campana
Heliotropium majus v. a.
Heliotropium europaeum L.
Borruguera
Helleboraster
Helleborus foetidus L.
Marxígols
Helleborus /
Helleborus albus
Veratrum album L.
El·lèbol blanc
Helleborus niger
Helleborus niger L.
El·lèbol negre
Hemerocalis pirenayca
Lilium pyrenaicum Gouan
Consolta
Herniaria v. a.
Herniaria glabra L.
Herba de mal
de pedra
Holosteum v. a.
Plantago albicans L.
Herbafam
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare L.
Ordi
Horminum vulgare
Salvia verbenaca L.
Tàrrec
Humulus lupulus v.a.
Humulus lupulus L.
Llúpols
Hyoscyamus albus
Hyoscyamus albus L.
Herba de la Mare de Déu, Queixalera
Hypericum vulgare
Hypericum perforatum L.
Hipericon, Herba de Sant Joan
Hyssopus officinalis
Hyssopus officinalis
Hisop
Imperatoria major
Peucedanum ostruthium L.
Imperatòria, Estructe
Iris florentina
Iris germanica L. var. florentina (L.) Dykes
Lliris de Florència
Iris vulgaris
Iris germanica L.
Lliris blaus
Jasminum flore album
Jasminum officinale L.
Gessamí
Juniperus communis
Juniperus communis L.
Ginebre
Lapathum acutum
Rumex cf. hydrolapathum Huds.
Panadella
Laurus v.a. /
Laurus officinalis
Laurus nobilis L.
Llorer
Lavandula officinalis
Lavandula latifolia Med.
Espígol, Barballó
Lentiscus /
Lentiscus vulgaris
Pistacia lentiscus L.
Mata
Lepidium latifolium
Lepidium latifolium L.
Herba de fluxió
Lichen
cf. Cladonia foliacea (Hudson) Willd.
Liquen
Ligusticum vulgare
Levisticum officinale W.D.J.Koch
Levístico
Lilium album
Lilium candidum L.
Lliri de Sant Antoni
Lilium convallium
Convallaria majalis L.
Lilio conval·lio
Lilium martagon
Lilium martagon L.
Marcoris
Lingua cervina
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
Herba melsera
Lithospermum frutico Tourn. /
Symphytum petrum v.a.
Lithospermum fruticosum L.
Herba de restrènyer la sang
Lithospermum v. a.
Lithospermum officinale L.
Mill del sol
Lonicera caprifollium Tourn. /
Periclymenum v. a.
Lonicera periclymenum L.
Lligabosc
Lotus corniculato /
Melilotus officinarum
Chabrey
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Corona de rei
Lunaria major sive
Osmunda regalis
Osmunda regalis L.
Falguera florida
Lunaria minor
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Lunària menor
Maiorana vulgaris
Origanum majorana L.
Moraduix
Malva vulgaris
Malva sylvestris L.
Malves
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare L.
Malsrubins
Marum vulgare
Teucrium marum L.
Maro
Matricaria vulgaris
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
Matricària
Melilotus vera
Melilotus cf. italica (L.) Lam.
Trèvol d'olor
Melissa officinarum
Melissa officinalis L.
Tarongina
Melo vulgaris
Cucumis melo L.
Melons
Mentha hortensis
Mentha spicata L.
Menta
Mercurialis foemina
Mercurialis annua L.
Malscoratges
Morsus diaboli / Succisa v. a. /
Scabiosa sp.
Succisa pratensis Moench
Fulles de curar llagues
Myrtus v. a.
Myrtus communis L.
Murta, Murtra
Nardus montana
cf. Nardostachys jatamansii DC.
Espicnard
Nasturcium hortense
Lepidium sativum L.
Morritort
Nepeta sive
Herva gattaria v. a.
Nepeta cataria L.
Nepta
Nerium vulgare
Nerium oleander L.
Baladre
Nicotiana / Petum v. a.
Nicotiana tabacum L.
Tabaco
Nymphaea alba
Nymphaea alba L.
Nimfa
Ocymum vulgare
Ocimum basilicum L.
Alfàbrega
Olea europaea
Olea europaea L.
Olivera
Ononis / Anonis v.a.
Ononis spinosa L.
Gaons
Onosma v. a.
Saxifraga longifolia Lap.
Anosma
Orchis / Palma Christi
Dactylorhiza Necker ex Nevski. sp.
Palma crista
Orchis officinalis /
Testiculus canis
Orchis L. sp.
Botons de gos
Origanum /
Dictamo cretich v.a.
Origanum dictamnus L.
Dictamo crètic
Origanum vulgare
Origanum vulgare L.
Orenga
Oxalis / Trifolium acetosa v.a.
Oxalis corniculata L.
Lújula
Oxalis sylvestris
Rumex acetosella L.
Agrelles de bosc
Paeonia officinalis
Paeonia officinalis L.
Peònia
Papaver /
Papaver corniculatum
Glaucium corniculatum (L.) J.H.Rudolph
Cascalls cornuts
Papaver album
Papaver somniferum L.
Cascalls blancs
Papaver erraticum
Papaver rhoeas L.
Roselles
Parietaria officinalis
Parietaria officinalis L.
Morella roquera
Paris / Herba Paris v.a.
Paris quadrifolia L.
Herba Paris
Parnassia / Pyrola minus v. a.
Parnassia palustris L.
Pírola menor
Persicaria maculata
Polygonum persicaria L.
Presseguera borda
Petasites vulgaris
Petasites hybridus (L.) P.Gaertner
Petasitis
Physalis ankekengi Tourn. /
Alquequenges v. a.
Physalis alkekengi L.
Alquequenges
Phytolacca
Phytolacca americana L.
Cagamutxo
Pilosella officinalis
Hieracium gr. pilosella L.
Filosella
Pimpinella sive
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba officinalis L.
Pimpinella
Plantago major vulgaris
Plantago major L.
Plantatge
Plantago minor
Plantago lanceolata L.
Plantatge de
cinc nirvis
Polium montanum flore luteo
Teucrium polium L.
subsp. aureum (Schreb.) Arcang.
Herba cuquera de muntanya
Polygala vulgaris
Polygala vulgaris L.
Polígala
Polygonatum /
Sigillum salomonis
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Segil·lo de Salomó
Polygonum sentinodia
Sanguinaria Matt. /
Sanguinaria major
Polygonum aviculare L.
Estiravelles
Polypodium  vulgare
Polypodium vulgare L.
Polipodi
Portulaca vulgaris
Portulaca oleracea L.
Verdolagues
Primulaveris / Primula
Primula veris L.
Primaveres
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris L.
Prunella vulgar
Psyllium vulgare
Plantago psyllium L.
Sargantona
Pulegium vulgare
Mentha pulegium L.
Poriol
Pulmonaria maculata
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau)
Pulmonària maculata
Punica
Punica granatum L.
Magraner
Punica granatum
Punica granatum L. "Flore Pleno"
Rosa balàustria
Pyrola major /
Pyrola vulgaris
Pyrola cf. minor L.
Pírola major
Quinquefolium
Alchemilla gr. alpina L.
Peucrist
Ranunculus tuberosus
Ranunculus bulbosus L.
Gata rabiosa menor
Raphanus rusticanus v.a.
Armoracia rusticana P.Gaertner
Rave silvestre
Rhamnus [et] Tourn. /
Rhamnus catharticus v. a.
Rhamnus cathartica L.
Prunellons* silvestres
Rheum rhabarbarum v. a.
Rheum rhabarbarum L.
Rabarbaro
Rhus vulgaris
Rhus coriaria L.
Sumac
Ribes v. a.  /
Grossularia Tourn.
Ribes rubrum L.
Ribes
Ricinus communis
Ricinus communis L.
Figuera infernal
Rosa v.a.
Rosa L. sp.
Rosa vera
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis L.
Romaní
Rubia tinchtorum
Rubia tinctorum L.
Roja
Rubus v.a.
Rubus L. sp.
Esbrazer, esbarzer
Rumex acetosa v. a. /
Rumex hortensis
Rumex acetosa L.
Agrelles d'hort
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus L.
Galzerans
Ruta v.a. / Ruta hortensis
Ruta graveolens L.
Ruda
Sabina officinalis
Juniperus phoenicea L.
Sivina
Salix vulgaris
Salix purpurea L.
Sàlzer
Salvia ortensis
Salvia officinalis L.
Sàlvia
Salvia sclarea
Salvia sclarea L.
Sàlvia romana
Salvia silvestris vulgaris
Salvia sylvestris L.
Sàlvia silvestre
Sambucus nigra
Sambucus nigra L.
Saüc
Sanguinaria /
Paronichia minus /
Sanguinaria minus
Paronychia argentea Lam.
Sanguinària
Sanicula vulgaris
Sanicula europaea L.
Sanícula
Saponaria majus v.a. /
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis L.
Saponària major
Satureja vulgaris
Satureja montana L.
Sajolida
Satyrium vulgare
Orchis L. sp.
Botons de gos
Saxifraga officinalis
Silene saxifraga L.
Saxifràsia
Scabiosa vulgaris
Knautia L. sp.
Escabiosa
Scilla maritima
Urginea maritima (L.) Baker
Cebes marines
Scordium officinale
Teucrium scordium L.
Escòrdia
Scorpioides /
Ornithopodium vulgare
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Escorpioides,
Banya de cabra
Scorzonera hispanica
Scorzonera hispanica L.
Escurçonera
Scropholaria aquatica
Scrophularia aquatica L.
Xetge, Setge
Scropholaria major
Scrophularia nodosa L.
Escrofulària major
Sedum minus
Sedum cf. reflexum L.
Crespinell
Sedum sempervivum v. a.  /
Sempervivum tecto rum v.a.
Sempervivum tectorum L.
Consolva petita
Sempervivum v.a. /
Sempervivum majus /
Sedum majus
Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth.
Consolva d'arbre
Senna officinalis
Cassia angustifolia Vahl
Senet
Sinapis nigra
Brassica nigra (L.) Koch in Roehl.
Mostassa
Smilax hispanica
Smilax aspera L.
Arínjols
Solanum /
Solanum sive Solatrum v. a.
Solanum nigrum L.
Morella vera
Sonchus vulgaris
Sonchus oleraceus L.
Llacsons
Statice / Limonium v.a.
Limonium narbonense Mill.
Herba de mal
de pedra
Stellaria vulgaris
Alchemilla gr. vulgaris L.
Estel·lària
Stoecas arabicus
Lavandula stoechas L.
Caps d'ases
Symphytum majus /
Consolida major
Symphytum tuberosum L.
Símfito major, Nualós llarg
Tamus vulgaris /
Mexoacan  officinarum
Tamus communis L.
Mexoacan 
Tanacetum vulgare.
Tanacetum vulgare L.
Tanaceto
Thalictrum minus
Thalictrum minus L.
Talictro menor
Thapsia vulgaris
Thapsia villosa L.
Tàpsia
Thlaspi v.a./
Thalaspi hortense
Thlaspi arvense L.
Talaspi
Thymus vulgaris
Thymus vulgaris L.
Farigola
Tilia v. a.
Tilia cf. cordata Mill.
Tília
Tithymalus minus
Euphorbia cyparissias L.
Lletreres menudes
Tormentilla officinalis
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Tormentil·la
Trigonella foaenogrecum v.a.
Trigonella foenum-graecum L.
Senigrec
Triticum vulgare
Triticum aestivum L.
Xeixa
Tusilago offisinalis /
Farfara vulgaris
Tussilago farfara L.
Pota de cavall
Ulmaria sive Regina prati
Filipendula ulmaria (L.) Maxim
Reina dels prats
Ulmus v.a.
Ulmus minor Mill.
Om
Urtica hortensis
Urtica urens L.
Ortigues d'hort
Uva ursi
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Boixerola
Valeriana major
Valeriana phu L.
Valeriana major
Valeriana sylvestris
Valeriana officinalis L.
Valeriana menor
Verbascum tapsus
Verbascum sinuatum L.
Tripó
Verbena v. a.
Verbena officinalis L.
Verbena
Veronica aquatica sive
Becabunga vulgaris
Veronica beccabunga L.
Becabunga
Veronica vulgaris
Veronica cf. officinalis L.
Verònica
Vinca major /
Vinca pervinca v. a.
Vinca major L.
Vincapervinca
Virga aurea vulgaris
Solidago virgaurea
Virgaura
Vitex agnus castus
Vitex agnus-castus L.
Aloc, Agnocasto
Xylon vulgare
Gossypium L.sp.
Cotó
Zizipus Tourn. /
Jujube v. a.
Ziziphus jujuba Mill.
Ginjoler