547. URTICA hortensis

Urtica urens L.
Ortigues d'hort