248. UVA ursi

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Boixerola