Notes Article Enric Aragonès


(1)    Colmeiro fou el primer autor en donar notícia de Josep Peix i de l’herbari familiar (M. COLMEIRO, 1846: Catálogo metódico de las plantas observadas en Cataluña. Particulaermente en las inmediaciones de Barcelona; Id, 1858: La botánica y los botánicos de la península hispano-lusitana). N. FONT I SAGUÉ donà la primera notícia de l’obra Plantas usuals, en la Història de les ciències naurals a Catalunya (1908). F.J. PUERTO SARMIENTO extractà algunes referències personals de Josep Peix de l’arxiu del Reial Jardí Botànic de Madrid (ARJBM), dins: La ilusión quebrada. Botánica. Sociedad y Política científica en la España Ilustrada. (1988).

(2)    Un paquet de 19 cartes adreçades al segon catedràtic del Reial Jardí, Anton Palau i Verdera, que comprenen del 12/4/83 al 16/9/86, més una carta de 11/92. També donen notícia de Peix algunes de les cartes de Sala a Palau (d’un paquet de 8 cartes datades entre 29/10/83 i 1/2/86), i una de Pourret al primer catedràtic Gómez Ortega, datada 7/10/83. Tots aquests materials es conserven a l’arxiu de la reial institució.

(3)    Una filla de Josep Peix estava casada amb un senzill jornaler de les Drassanes, cosa que dóna una idea ben clara de quina era la posició social de la família. Això no exclou la possibilitat d’antecedents familiars il·lustrats: dues generacions abans hi hagué un altre Josep Peix, frare mínim, que havia estat catedràtic a Cervera, examinador sinodal dels bisbats de Barcelona i Jaca, i provincial de la seva ordre, publicà un sermó panegíric pronunciat el 8/12/1754 a la catedral de Barcelona (J PEIX [1755]: Singular esmero de la omnipotencia en el raro y primoroso modo de concebirse Maria en Grácia; Barcelona, impr. Giralt)

(4)    La Duana vella s’havia cremat l’an 1777. El procés de construcció del nou edifici es pot seguir en el dietari del Baró de Maldà: excavació (gener del 84); acabament de la font de pedra (19/10/84); assentament de la nova fàbrica sobre sòcols de marbre negre (12/85); remat del portal del mig (15/12/86); no s’acabaria fins al 1790. Aquest edifici esdevindria amb el temps la seu del Govern Civil de la província.  També ens informa el Baró de les pluges extraordinàries de desembre del 83 i començaments del 84, que a més d’inundar el jardí de Peix causaren estralls per tot el pla de Barcelona i desbordament dels rius; s’hagueren de fer a totes les esglésies rogatives pro serenitale, amb el Santíssim patent. (R. AMAT I CORTADA: Calaix de Sastre, v. 1, Curial, 1988).

(5)    Pere Andreu Pourret [1755-1818], corresponsal del Reial Jardí a Narbona, centralitzava la correspondència de Gómez Ortega amb bona part d’Europa. L’any 83 viatjà a Barcelona atret per la fama de l’herbari dels Salvadors i per l’interès que tenia per la vegetació pirinenca i prelitoral. Recollí les seves observacions en una Relation d’un voyage fait depuis Narbonne jusqu’au Montserrat par les Prénées que presentà a l’Acadèmia de Ciènces de Toulouse i que només es publicaria en forma molt extractada, i sense la part itinerària.

(6)    Nota de las plantas del Jardí de Peix. VA annexa a la carta a Palau de 22/2/95 (ARJBM).

(7)    Antoni Palau i Verdera [1734-1793], segon catedràtic del Reial Jardí des de 1773, es distingí com a traductor de les obres de Linneu al castellà. Antoni Sala i Domènech era l’hereu de l’apotecaria de Francesc Sala, un dels fundadors de la Conferència Físico-Matemàtica Experimental, més endavant Acadèmia de Ciències de Barcelona, de la que ell mateix formaria part (1786). En no acceptar Balmes el nomenament, Sala quedà com a controlador únic durant al menys 10 anys d’una nòmina de subministradors de plantes que comprenia com a mínim, a més de Josep Peix: Isidre Prat, herbolari de Sant Pere de Bas, l’apotecari de Camprodon (Tomás Izquierdo), i el de Maó (Andrés Hernández).

(8)    Una poc afortunada al·lusió de Peix al pagament motivà una dura resposta de Palau: este Jardin no debe ni paga pension à nadie, y que si à Vmd se lè ha de considerar el pago ó gratificacion de algun tiempo que tenga empleado para la remesa que se le hà hecho este año, lo exponga Vmd por medio de dn Antonio Sala, en cuya vista resolverà a la Junta lo que le parezca justo y deba pagarse (Palau: carta a J. Peix, 11/8/84, ARJBM). En endavant Sala s’encarregà de valorar els enviaments de Peix; així taxà el de 1784 en 10 duros:...se le darían mil si los mereciese. Que vea à quienquiera que los entregue y que si no le gusta este modo de servir al Jardín que lo diga que se dara providencia para que el que govierna vaya à cargo de otro (Palau: carta a Sala, 27 oct. 1784, ARJBM).

(9)    Sala passava a Palau informes desfavorables de Peix: No admire V. El nombre que se da á alguna de ellas respeto à que es aquel con que las conoce Peix, haviendome visto obligado á hazerlo por privarme de disputas, y porque no equivocara lo que se pedia: muchas de las plantas que mantienen el nombre con que las pidió V. las mandé arrancar en mi presencia, y en las demas puede ser que Peix haya equivocado algunas, quien parece ha querido añadir y substituir otras à las que se pedían por motivo de haver perecido algunas de estas, como que en lugar del Anagallis Monelli ha puesto el Anagallis arvensis flore ceruleo y assi de otras...(Sala: Carta a Palau, 10/3/84. ARJBM). Per la seva banda, Peix es mostrava escèptic amb les iniciatives del corresponsal: Lo Sr. Anton Sala ha escrit en diferents aputecaris que li fesen llista de las plantas que se criaven en aquell terreno y jo he vist una llista de plantas que li an enviat ni ell ni lo aputecari ne trobaran la maitat y si las y demanen quedara mal (J. Peix: Carta a Palau, 29/4/86, ARJBM).

(10)Una lliura (moneda catalana) constava de 20 sous, i 1 sou de 12 diners. 1 pesseta (moneda castellana), de 4 rals de billó, es canviava a 7 sous 6 diners. Una rova catalana de 26 lliures de pes equivaldria a uns 10.4 kg.

(11)Relación de las plantas que entregó y puso en masetas de dicho Jardín, por disposicion del difunto Director Dn. Lorenzo Roland, el Botanico Josef Peix. (13/12/90) Dins: Libro de cuenta y razón del Jardín Botánico. (Arxiu de la Univ. de Barna). Aquest document i el del projecte Meca, citats per M.D. GASPAR GARCÍA, 1994: Aparición del Jardín Botánico de Barcelona. Historia, evolución e influencias científicas (1784-1854).

(12)Uns dos o tres mesos que...serveix ja part de dit hort per botánica, i actualment, en la caseta destinada per testos ab plantas medicinals...oberta escola de la botánica en dita caseta per est objecte. Hi acuden jóvens de las classes de metges, cirurgians i apotecaris per aprendre la facultat de farmácia o botánica...(R. AMAT i CORTADA: Calaix de Sastre, III, 3/11/96, Curial, 1988).

(13)La biblioteca on es conservava aquest herbari no podia ser altra que la del Col·legi del Bisbe, on l’any 1819 el bisbe Sitjar establí una Secció Catalana, que constava d’obres d’autors catalans, un monetari i un ...gabinete de su historia natural...de una sola mano le vinieron desde el principio 300 volúmenes con algunos manuscritos apreciables, muchísimas monedas, 320 plantas disecadas...(Diario de Barcelona, 15/11/1819). Així, doncs, l’herbari, o el que en quedava, ja no era en poder de la família aleshores. Els materials d’història natural de la Secció Catalana constituiren el nucli inicial (1874) del Museu d’Història Natural del Seminari, avui existent, però molts la majoria es va perdre durant la guerra civil, i potser fins i tot abans. En tot cas, l’herbari no s’ha conservat.

(14)MUÑOZ, I et al, 1993: Inventory and cataloguing of the herbarium P.A. Pourret (1785-1818). Webbia, 48:605-610

(15)Colmeiro havia dubtat de l’existència d’aquest Ametller: pensant en l’hereu Joan, opinà que Townsend n’equivocà el nom; però aquest Ignasi consta en les primeres actes de la Reial Conferència Física: demanà l’admissió, juntament amb altres aspirants, el 1766, però fou un dels dos que en quedaren fora. També hi consta arran d’un estudi sobre el Senet que havia convingut amb Palau (J. IGLÉSIES, 1964: La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVIII)